Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Върбан Спасов Михов с адрес за кореспонденция гр. Лясковец, ул. "Осогово" № 4 17.06.2014 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2, от 9.00 часа до 17.00 часа, за връчване на съобщение с вх. № ФСД-02-2796 / 30.05.2014 г.    В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните документи/актове ще бъдат приложени към преписката и ще се счетат за редовно връчени.    Дата на поставяне на съобщението 17.06.2014 г.