Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Ивелин Стефанов Попов с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Славянска № 3, вх. А, ет. 6, ап. 6 30.05.2014 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документи с вх. № ФСД-02-3026 / 14.06.2013 г. и ФСД-02-3029 / 14.06.2013 и ФСД-02-3067 / 17.06.2013    В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.       Дата на поставяне на съобщението 30.05.2014 г.