Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Александър Ивайлов Филипов с адрес с. Джулюница, ул. Стефан Стамболов № 42 22.05.2014 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-1888 / 15.04.2014 г.    В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.       Дата на поставяне на съобщението 22.05.2014 г.