Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Димитър Стефанов Ганчев с адрес с. Джулюница, ул. "Роман" № 115 22.05.2014 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, от 9.00 часа до 17.00 часа, за връчване на съобщение с вх. № ФСД-02-1887 / 15.04.2014 г. и ФСД-02-1891 / 15.04.2014 г.    В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.       Дата на поставяне на съобщението 22.05.2014 г.