Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Мариана Миткова Бакалова с адрес гр, Велико Търново, ул. Георги Измирлиев" № 4, вх. Б, ет. 8, ап. 52 30.04.2014 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-3435 / 04.07.2013 г.     В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.       Дата на поставяне на съобщението 30.04.2014 г