Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Веселина Колева Кръстева с адрес гр. Севлиево, ул. "Хаджи Ангел" № 1, ет. 2, ап. 2 24.03.2014 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 в стая 1 , от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-6058 / 28.11.2013 г.     В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.       Дата на поставяне на съобщението 24.03.2014 г.