Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Анка Симеонова Цветкова с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 223 20.02.2014 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 в стая 1 , от 9.00 часа до 17.00 часа, за връчване на съобщение с вх. № ФСД-02-389 / 22.01.2014 г.     В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните документи/актове ще бъдат приложени към преписката и ще се счетат за редовно връчени.    Дата на поставяне на съобщението 20.02.2014 г.