Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Елка Петрова Дишлянова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Ю. А. Гагарин" № 49, вх. Г, ет. 2, ап. 6 20.02.2014 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 в стая 1 , от 9.00 часа до 17.00 часа, за връчване на съобщение с вх. № ФСД-02-433 / 24.01.2014 г.     В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.       Дата на поставяне на съобщението 20.02.2014 г.