Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Минчо Стефанов Цолов с адрес с. Джулюница, ул. Стефан Стамболов № 6 03.02.2014 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2, от 08.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-6145 / 03.12.2013 г.     В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.       Дата на поставяне на съобщението 03.02.2014 г.