Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 517 / 22.12.2022 Публикувано на 06.01.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 64
от заседание на ОбС, проведено на 22.12.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 517   ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на извънредно неприсъствено общо събрание за одобряване на бизнес програма на дружеството за периода 2022 – 2026 г.   На основание чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.51 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.25, т.1 и чл.57, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, при условията на чл.139, ал.2 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 19, ал. 4 от Дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново с ЕИК 104055066, както и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 4 гласа „за”, 3 „против” и 10 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   Не приема предложение с изх. № РД-02-6400/22.12.2022 г. относно: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на извънредно неприсъствено общо събрание за одобряване на бизнес програма на дружеството за периода 2022 – 2026 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/