Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 516 / 22.12.2022 Публикувано на 06.01.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 64
от заседание на ОбС, проведено на 22.12.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 516   ОТНОСНО: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2022 година и прекратяване на съсобственост върху имот между Община Лясковец и физическо лице.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.52, ал.5, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, т.2 и чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.53, ал.1, т.2, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 369/27.01.2022 г. на Общински съвет - Лясковец и Заявление с вх. № М-2982/07.10.2022 г. от Б. Т. Л., както и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2022 година – Раздел II, б. Б. „От разпореждане с имоти – общинска собственост“, т. І. „Продажба на имоти – общинска собственост“, с имот – частна общинска собственост, представляващ 2668/9235 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) IV817 - за производствено складови дейности в кв. № 18А по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец, целият с площ 9235 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост № 1289/24.11.2022 г. II. Общински съвет - Лясковец взема решение да се прекрати съсобствеността между Община Лясковец от една страна и Б. Т. Л., от друга страна, чрез продажбата на 2668/9235 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) IV817 - за производствено складови дейности в кв. № 18А по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец, целият с площ 9235 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост № 1289/24.11.2022 г., при следните условия: 1. Да се сключи договор за продажба на 2668/9235 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) IV817 - за производствено складови дейности в кв. № 18А по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец, целият с площ 9235 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост № 1289/24.11.2022 г. между Община Лясковец в качеството й на продавач и Б. Т. Л. в качеството му на купувач, при пазарна цена в размер на 18 809,40 лв. (осемнадесет хиляди осемстотин и девет лева и четиридесет стотинки) без вкл. ДДС. Сделката се облага с ДДС съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност. 2. Пазарната цена в размер на 22 571,28 лв. (двадесет и две хиляди петстотин седемдесет и един лева и двадесет и осем стотинки) с включен ДДС да се заплати в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF код за вид плащане: 445600 БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец 3. Местен данък в размер на 526,66 лв. (петстотин двадесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки), представляващ 2,8% върху пазарната цена без вкл. ДДС, да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF код за вид плащане: 442500 БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец 4. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за обекта в размер на 204,00 лв. (двеста и четири лева) с вкл. ДДС, да се заплатят в касата на общината – стая № 19. 5. Такса „Административна услуга” в размер на 16,00 лв. да се заплати в Центъра за информационно обслужване в Община Лясковец, находящ се в гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1. Непарични платежни средства за плащанията по т. 2 - т. 5 не се приемат. III. Общински съвет - Лясковец определя 30% от постъпленията от сключения договор за покупко-продажба на описания в т. II имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Козаревец, общ. Лясковец да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Козаревец. IV. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по извършване на разпореждането с имота, като издаде заповед и сключи договор за продажба на 2668/9235 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) IV817 - за производствено складови дейности в кв. № 18А по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец, целият с площ 9235 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост № 1289/24.11.2022 г., с Б. Т. Л.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/