Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 514 / 22.12.2022 Публикувано на 06.01.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 64
от заседание на ОбС, проведено на 22.12.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 514   ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на наземна стационарна фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW“ за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) III-50, кв. 24 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Добри дял, общ. Лясковец.   На основание чл.193, ал.4 и ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл.64, ал.6 от Закона за енергетиката (ЗЕ), чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец учредява възмездно вещно право на прокарване с обща дължина 133,50 м. и сервитут с обща площ от 280,35 м2 върху улица със статут на публична общинска собственост в частта от о.т. 101 – о.т. 102 – о.т. 69 – о.т. 70 – о.т. 88 в с. Добри дял, общ. Лясковец, за трасето на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на наземна стационарна фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW“ в полза на „МЕРИДИАН 83” ЕООД с ЕИК 117628975, със седалище и адрес на управлението: гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, ул. „Васил Левски“ № 52, представлявано от управителя Анатоли Георгиев Димитров, за присъединяване на електрическа централа, находяща се в УПИ III-50, кв. 24 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Добри дял, общ. Лясковец, към електроразпределителната мрежа. 2. Обезщетение в размер на 1 906,38 лв. (хиляда деветстотин и шест лева и тридесет и осем стотинки), представляващо цената за учредяване правото на прокарване на трасе и учредяване на сервитут, определена по реда на чл. 210 във вр. чл. 193 от ЗУТ, следва да се заплати от възложителя на обекта „МЕРИДИАН 83” ЕООД с ЕИК 117628975 на собственика на засегнатия имот – Община Лясковец. 3. Сумата в размер на 192,00 лв. (сто деветдесет и два лева), представляващи възнаграждението за изготвената оценка съгласно Фактура № 0000000981, издадена от „Банова“ ЕООД с ЕИК 204207144, следва да се заплати от възложителя на обекта „МЕРИДИАН 83” ЕООД с ЕИК 117628975 на собственика на засегнатия имот, направил разхода – Община Лясковец. 4. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед за учредяване право на прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура и сервитутни права върху улица със статут на публична общинска собственост в частта от о.т. 101 – о.т. 102 – о.т. 69 – о.т. 70 – о.т. 88 в с. Добри дял, общ. Лясковец, на трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на наземна стационарна фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW“, за присъединяване на електрическа централа, находяща се в УПИ III-50, кв. 24 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Добри дял, общ. Лясковец към електроразпределителната мрежа, след изплащане на сумите по т. 2 и т. 3 по сметка на Община Лясковец – 1 906,38 лв. (хиляда деветстотин и шест лева и тридесет и осем стотинки), представляваща цената на учреденото право на прокарване на трасе и учредяване на сервитут и 192,00 лв. (сто деветдесет и два лева), представляваща възнаграждението за изготвената оценка.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/