Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 513 / 22.12.2022 Публикувано на 06.01.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 64
от заседание на ОбС, проведено на 22.12.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 513   ОТНОСНО: Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново в публични активи - общинска собственост на територията на Община Лясковец през 2022 г.   На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.198ж, §9, ал.10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗВ) (обн. ДВ бр. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 2015 г.), и чл.198о, ал.1 и ал.4 и във връзка с чл.198п, ал.1 и ал.5, т.4 и т.5 и ал.6 от ЗВ.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Одобрява извършените от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново инвестиции, предложени за приемане от Междуведомствената комисия за Община Лясковец, създадена със Заповед № АВК-ВТ-374/28.11.2022 г. на Областния управител на област Велико Търново, в качеството му на председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново, съгласно изготвен Протокол от проведена работна среща на 12.12.2022 г. и възлага на Кмета на Община Лясковец да приеме с двустранни приемо-предавателни протоколи направените инвестиции в активи, както следва: а). Доставка и монтаж на волтманови водомери – 9 бр., както следва: волтманов водомер DN 200 мм, монтиран в НР за с. Добри дял – подмяна на съществуващ актив с инвентарен № 1665 на стойност: 973,51 лв. без включен ДДС; волтманов водомер DN 150 мм, монтиран на вход с. Мерданя – подмяна на съществуващ актив с инвентарен № 1825 на стойност: 890,39 лв. без включен ДДС; волтманов водомер DN 100 мм, монтиран в НР за с. Мерданя – подмяна на съществуващ актив с инвентарен № 1964 на стойност: 427,39 лв. без включен ДДС; волтманов водомер DN 100 мм, монтиран в кранова шахта у-ще, с. Драгижево – подмяна на съществуващ актив с инвентарен № 2025 на стойност: 411,50 лв. без включен ДДС; волтманов водомер DN 200 мм, монтиран в НР „Манастира“, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 965,68 лв. без включен ДДС; волтманов водомер DN 100 мм, монтиран в кранова шахта с. Драгижево – подмяна на съществуващ актив с инвентарен № 18391 на стойност: 427,20 лв. без включен ДДС; волтманов водомер DN 100 мм, монтиран в НР за с. Джулюница – нов ДМА на стойност:476,40 лв. без включен ДДС; волтманов водомер DN 100 мм, монтиран в НР „Манастира“, гр. Лясковец,– подмяна на съществуващ актив с инвентарен № 9691 на стойност: 442,32 лв. без включен ДДС; волтманов водомер DN 100 мм, монтиран в НР за с. Козаревец – подмяна на съществуващ актив с инвентарен № 18392 на стойност: 414,31 лв. без включен ДДС, всичките на обща стойност: 5 428,70 лв. без включен ДДС; б). Доставка и монтаж на спирателен кран DN 150 мм – 1 бр., монтиран в ПС „Трети подем“, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 541,61 лв. без включен ДДС и доставка и монтаж на спирателен кран DN 200 мм – 1 бр., монтиран в кранова шахта, с. Драгижево – нов ДМА на стойност: 584,03 лв. без включен ДДС, двата актива на обща стойност: 1 125,64 лв. без включен ДДС; в). Доставка и монтаж на регулатор на изходящо налягане DN 200 мм – 1 бр., монтиран до фирма „Аркус“, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 8 808,10 лв. без включен ДДС; г). Изграждане на сградни водопроводни отклонения (СВО) – 10 бр., както следва: СВО от PEHD Ø 25 мм, с дължина 9,00 м, за имот на ул. „Захари Зограф” № 38, с. Козаревец – нов ДМА на стойност: 306,91 лв. без включен ДДС; СВО от PEHD Ø 25 мм, с дължина 6,00 м, за имот на ул. „Ив. Стоянов” № 14, с. Мерданя – нов ДМА на стойност: 302,07 лв. без включен ДДС; СВО от PEHD Ø 32 мм, с дължина 9,00 м, за имот на ул. „Възраждане” № 22, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 302,19 лв. без включен ДДС; СВО от PEHD Ø 25 мм, с дължина 9,00 м, за имот на ул. „Надежда” № 48, с. Добри дял – нов ДМА на стойност: 322,16 лв. без включен ДДС; СВО от PEHD Ø 25 мм, с дължина 6,00 м, за имот на ул. „Вихър” № 13, с. Добри дял – нов ДМА на стойност: 327,41 лв. без включен ДДС; СВО от PEHD Ø 25 мм, с дължина 4,00 м, за имот на ул. „Любен Каравелов” № 20А, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 309,23 лв. без включен ДДС; СВО от PEHD Ø 25 мм, с дължина 4,00 м, за имот на ул. „Пирин” № 12, с. Мерданя – нов ДМА на стойност: 316,61 лв. без включен ДДС; СВО от PEHD Ø 25 мм, с дължина 6,00 м, за имот на ул. „Трети март” № 2, с. Мерданя – нов ДМА на стойност: 302,64 лв. без включен ДДС; СВО от PEHD Ø 20 мм, с дължина 4,00 м, за имот на ул. „Кокиче” № 1, с. Мерданя – нов ДМА на стойност: 305,67 лв. без включен ДДС; СВО от PEHD Ø 25 мм, с дължина 4,00 м, за имот на ул. „Т. Каблешков” № 3, с. Джулюница – нов ДМА на стойност: 316,33 лв. без включен ДДС, всичките на обща стойност: 3 111,22 лв. без включен ДДС. 2. На основание чл. 198ж от ЗВ и §9, ал. 10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗВ (обн. ДВ бр. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 2015 г.) и във връзка с чл. 198б, т. 2 от ЗВ, Община Лясковец да предаде на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за управление направените инвестиции в активи, приети с приемо-предавателни протоколи. 3. На основание чл. 198о, ал. 1 и ал. 4 и във връзка с чл. 198п, ал. 1 и ал. 5, т. 4 и т. 5 и ал. 6 от ЗВ и при условията на сключения между Асоциацията по ВиК и „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново Договор № АВК-ВТ-63/21.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г., Община Лясковец да предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация на оператора „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново активите по т. 1. 4. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по изпълнението на настоящото решение като изпрати Уведомление до председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново с приложени копия на необходимите документи.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/