Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 512 / 22.12.2022 Публикувано на 06.01.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 64
от заседание на ОбС, проведено на 22.12.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 512   ОТНОСНО: Приемане на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.   На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, както следва: § 1. В Глава втора „Местни такси“, раздел VIII „Цени на услуги и права, съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица“ се правят следните изменения: 1. Чл. 60 се отменя. 2. Чл. 60а, ал. 3 се отменя. § 2. В Глава пета „Преходни и заключителни разпоредби“ се създава нов § 11, със следното съдържание: „§ 11. Настоящото изменение е прието на заседание на Общински съвет - Лясковец на 22.12.2022 г. с Решение № 512 от Протокол № 64 и влиза в сила от 01.01.2023 г.“  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/