Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 510 / 22.12.2022 Публикувано на 06.01.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 64
от заседание на ОбС, проведено на 22.12.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 510   ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, Специфична цел 3 „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“.   На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие Община Лясковец да кандидатства с проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския съюз, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, Специфична цел 3 „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“. 2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, Специфична цел 3. 3. Кметът на Община Лясковец да възложи на „Домашен социален патронаж“ при Община Лясковец предоставянето на услугата от общ икономически интерес „Грижа в дома” в община Лясковец по проект: „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027 г. 4. Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция“ в общинска администрация на Община Лясковец да осъществява контрол върху предоставяне на услугата от общ икономически интерес „Грижа в дома“ в община Лясковец по проект: „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския съюз. 5. Кметът на Община Лясковец да изготви акт за възлагане на услугата от общ икономически интерес „Грижа в дома” в община Лясковец по проект: „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027 г., съгласно правилата на Решение на комисията от 20 декември 2011 година, относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/