Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 506 / 22.12.2022 Публикувано на 06.01.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 64
от заседание на ОбС, проведено на 22.12.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 506   ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г.   На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.7, ал.5 и чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл.37, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец (посл. изм. и доп. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец).   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец изменя Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2022 г., приета с т. 1.3. от негово Решение № 390/14.04.2022 г., съгласно Приложение № 3. II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 390/14.04.2022 г., както следва: 1. В т. 1.3. числото „3 231 558 лв.” става „3 233 358 лв.“. 2. Т. 1.3.1. придобива следната редакция: „1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 2 514 757 лв. със средства от: - 458 149 лв. целева субсидия; - 48 132 лв. остатък целева субсидия; - 376 071 лв. целеви трансфер по ПМС № 360/10.12.2020 г.; - 180 000 лв. целеви трансфер по ПМС № 326/12.10.2021 г.; - 166 791 лв. целеви трансфер по ПМС № 269/07.09.2022 г.; - 9 778 лв. целеви трансфер по ПМС № 298/28.09.2022 г.; - 80 000 лв. приватизация; - 56 424 лв. § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи; - 10 648 лв. собствени средства - държавни дейности; - 33 379 лв. собствени средства - местни дейности; - 19 282 лв. Фонд „Социална закрила"; - 1 076 103 лв. целеви трансфер по РМС № 711/30.09.2022 г. Наименование на обектите: А). Собствени средства § 52-00 било става 1. Система за видеонаблюдение в ДГ „Радост“- гр. Лясковец 0 1 800 Всичко: 0 1 800 Б). Целева субсидия § 52-00 било става 1. Обредни домове и зали - оборудване за хладилна камера 6 660 6 002 2. Проектиране и изграждане на канализация за повърхностни води на ул. „Рила“ от началото й до № 8 с. Драгижево 64 143 64 801 Всичко: 70 803 70 803  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/