Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 505 / 22.12.2022 Публикувано на 06.01.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 64
от заседание на ОбС, проведено на 22.12.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 505   ОТНОСНО: Приемане на окончателния одитен доклад № 0100313122 на Сметната палата относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Лясковец за 2021 г.   На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.140, ал.1, от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.5 и т.7 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец приема окончателния одитен доклад № 0100313122 на Сметна палата, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Лясковец за 2021 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/