Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 503 / 24.11.2022 Публикувано на 01.12.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 63
от заседание на ОбС, проведено на 24.11.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 503   ОТНОСНО: Изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2022 г., предоставяне под наем по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за срок от 10 години, на част от имот – публична общинска собственост, представляващ част от помещение, находящо се на втория етаж в югозападната част на сградата на Кметство Мерданя, с адрес: с. Мерданя, общ. Лясковец, пл. „Свобода“ № 5, ведно със съответните части от покривното пространство на сградата, необходими за поставяне на преместваеми телекомуникационни съоръжения и отмяна на Решение № 401/28.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5, чл.52, ал.5, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, т.2, чл.14, ал.7 във вр. с ал.2 и ал.8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.30, ал.1, т.1 и ал.5 във вр. с чл.19, ал.1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ), чл.5, ал.2, т.2 и чл.19, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, т.10 от Раздел I. „Наемни цени на нежилищни помещения“ от Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество (приета с Решение №150/29.07.2004 г. на Общински съвет - Лясковец, посл. изм. и доп. с Решение № 385/31.03.2022 г. на Общински съвет - Лясковец) във връзка с писма с вх. № ОС-2204#3/23.06.2022 г. и вх. № ОС-2204#6/20.10.2022 г. от „А1 Тауърс България“ ЕООД, при условията на чл. 99, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец отменя свое Решение № 401/28.04.2022 г. II. Общински съвет - Лясковец изменя Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2022 г. като в Раздел III. „Описание на имотите, които Община Лясковец има намерение да предложи за предоставяне под наем“, на ред № 10 се правят следните изменения: - в колона 2 „Вид общински имот“ думата „помещение“ става „част от помещение“ и - в колона 4 „Площ“ на помещението, находящо се в сградата на Кметство Мерданя, числото „17 кв.м.“ става „8,42 кв.м“. III. Общински съвет - Лясковец дава съгласие част от имот – публична общинска собственост да бъде предоставен под наем по реда на ЗЕСМФИ, както следва: 1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие част от имот – публична общинска собственост, представляващ част от помещение с площ 8,42 кв.м., находящо се на втория етаж в югозападната част на сградата на Кметство Мерданя, с адрес: с. Мерданя, общ. Лясковец, пл. „Свобода“ № 5, ведно със съответните части от покривното пространство на сградата, необходими за поставяне на преместваеми телекомуникационни съоръжения, да бъде предоставен под наем на „А1 Тауърс България“ ЕООД по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, за срок от 10 (десет) години. 2. Определя месечна наемна цена в размер на 606,24 лв. (шестстотин и шест лева и двадесет и четири стотинки) без вкл. ДДС или 727,49 лв. (седемстотин двадесет и седем лева и четиридесет и девет стотинки) с вкл. ДДС, съгласно Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец. 3. Внасянето на парична гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията по договора за наем, в размер на месечната наемна цена, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка, да се извърши преди сключването на договора, в левове по банков път по следната сметка: Банка „ДСК” ЕАД – филиал Лясковец IBAN BG63STSA93003300180001 BIC: STSABGSF Основание – обезпечение на задължение 4. Възлага на Кмета на Община Лясковец след влизане в сила на решението да издаде заповед и да сключи договор за наем с „А1 Тауърс България“ ЕООД за срок от 10 (десет) години за ползване на част от имот – публична общинска собственост, представляващ част от помещение с площ 8,42 кв.м., находящо се на втория етаж в югозападната част на сградата на Кметство Мерданя, с адрес: с. Мерданя, общ. Лясковец, пл. „Свобода“ № 5, ведно със съответните части от покривното пространство на сградата, необходими за поставяне на преместваеми телекомуникационни съоръжения. 5. Общински съвет - Лясковец определя 30% от постъпленията от месечната наемната цена по сключения договор за наем на описания в т. 1 част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Мерданя, общ. Лясковец, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Мерданя.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/