Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 502 / 24.11.2022 Публикувано на 01.12.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 63
от заседание на ОбС, проведено на 24.11.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 502   ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Кабелна линия 20 kV за осигуряване връзка на ФЕЦ „Лясковец“, „Армако“ АД – „Аркус“ АД“, за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.257.252 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.193, ал.4 и ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.64, ал.6 от Закона за енергетиката (ЗЕ).   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие да се учреди възмездно вещно право на прокарване с обща дължина 84,28 м. и сервитут с обща площ от 338,34 м2, за трасето на ел. кабел за обект: „Кабелна линия 20 kV за осигуряване връзка на ФЕЦ „Лясковец“, „Армако“ АД – „Аркус“ АД“ върху поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.257.250 със статут на частна общинска собственост на Община Лясковец, в полза на „АРМАКО” АД с ЕИК 201760079, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, обл. София, ул. „Беловодски път“ № 106, представлявано от управителя Владимир Александров, за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.257.252 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 2. Общински съвет - Лясковец определя срок на съгласието по т. 1 – до влизане в сила на решението на Общински съвет - Лясковец за учредяване на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Кабелна линия 20 kV за осигуряване връзка на ФЕЦ „Лясковец“, „Армако“ АД – „Аркус“ АД“, за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.257.252 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, но не по-късно от три години от приемане на настоящото решение. 3. На основание чл. 210, във връзка с чл. 193, ал. 4 и ал. 8 от ЗУТ, Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да назначи комисия за изготвяне на пазарна оценка за учредяване на право на прокарване на трасе с дължина 84,28 м. и учредяване на сервитут с площ 338,34 м2 за трасе на ел. кабел за обект: „Кабелна линия 20 kV за осигуряване връзка на ФЕЦ „Лясковец“, „Армако“ АД – „Аркус“ АД“, върху поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.257.250 със статут на частна общинска собственост на Община Лясковец, за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.257.252 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/