Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 499 / 24.11.2022 Публикувано на 01.12.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 63
от заседание на ОбС, проведено на 24.11.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 499   ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г.   На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.124, ал.1 и ал.2 и чл.7, ал.5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и чл.37, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец (посл. изм. и доп. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец).   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец изменя Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2022 г., приета с т.1.3. от негово Решение № 390/14.04.2022 г., съгласно Приложение № 3. II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 390/14.04.2022 г., както следва: 1. В т. 1.3. числото „2 156 604 лв.” става „3 231 558 лв.“. 2. Т. 1.3.1. придобива следната редакция: „1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 2 512 957 лв. със средства от: - 458 149 лв. целева субсидия; - 48 132 лв. остатък целева субсидия; - 376 071 лв. целеви трансфер по ПМС № 360/10.12.2020 г.; - 180 000 лв. целеви трансфер по ПМС № 326/12.10.2021 г. ; - 166 791 лв. целеви трансфер по ПМС № 269/07.09.2022 г.; - 9 778 лв. целеви трансфер по ПМС № 298/28.09.2022 г.; - 80 000 лв. приватизация; - 56 424 лв. § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи; - 8 848 лв. собствени средства - държавни дейности; - 33 379 лв. собствени средства - местни дейности; - 19 282 лв. Фонд „Социална закрила"; - 1 076 103 лв. целеви трансфер по РМС № 711/30.09.2022 г. III. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 4. IV. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3.3. от свое Решение № 390/14.04.2022 г., както следва: „1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 320 663 лв., в т.ч.: - Текущ ремонт на покрив, помещения и дворно пространство в ДГ „Детелина“ - с. Козаревец – 57 998 лв.; - Текущ ремонт на складово помещение за пелети и дворно пространство в ДГ „Сладкопойна чучулига“ - с. Джулюница – 4 691 лв.; - Текущ ремонт на отоплителна и водопроводна инсталация в ДГ „Славейче“ - гр. Лясковец – 2 002 лв.; - Текущ ремонт на канализация в ДГ „Пчелица“ - гр. Лясковец – 6 285 лв.; - Текущ ремонт на ул. „Христо Ботев“ с. Джулюница - 3 636 лв.; - Текущ ремонт на ул. „Мусала“ гр. Лясковец – 55 000 лв.; - Текущ ремонт на площадка в НУ „Цани Гинчев“ гр. Лясковец – 9 303 лв.; - Текущ ремонт на училищната библиотека в ОУ „П. Р. Славейков“ с. Джулюница – 2 000 лв.; - Текущ ремонт на стълбищата на главен и западен вход на сградата на Корпус I на СУ „Максим Райкович“ гр. Лясковец – 25 000 лв.; - Текущ ремонт на ул. „Хаджи Димитър“ гр. Лясковец – 82 748 лв.; - Изкърпване на цялата улична мрежа в населените места на територията на Община Лясковец във връзка с подготовката й за зимни условия - 72 000 лв. (по 12 000 лв. за всички населени места на Община Лясковец). V. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3.5. от свое Решение № 390/14.04.2022 г., както следва: „1.3.5. – За текущ ремонт на IV-то класна пътна мрежа на територията на Община Лясковец от средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища – 124 210 лв., в т.ч. за: А. Текущ ремонт: - Общински път VTR 2180 Добри Дял – Родина – 9 000 лв.; - Общински път VTR 1184 Драгижево – Церова кория – 10 297 лв.; - Общински път VTR 1014 Драгижево – Мерданя – 4 022 лв.; - Общински път VTR 1286 Джулюница – Кесарево – 5 095 лв.; - Общински път VTR 2287 гара Джулюница – Бряговица – 3 000 лв.; - Общински път VTR 1181 Козаревец – Честово – 7 309 лв.; - Общински път VTR 1182 Честово – Лясковец – 9 277 лв.; и - изкърпване с машина за ремонт (Пичматик) в края на месец септември по цялата общинска пътна мрежа, във връзка с подготовката й за зимни условия – 12 000 лв. Б. Механизирано изчистване на храсти и клони и почистване на терена след работа: - Общински път VTR 2180 Добри Дял – Родина – 18 060 лв.; - Общински път VTR 1286 Джулюница – Кесарево – 27 000 лв.; - Общински път VTR 1181 Козаревец – Честово – 12 150 лв. В. За опресняване маркировката на осовата линия на Общински път VTR1181 Козаревец – Честово – 7 000 лв. Наименование на обектите: А). Целева субсидия § 52-00 било става 1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Корпус 1 на СУ „Максим Райкович“ гр. Лясковец 120 000 107 769 2. ДГ „Вълшебство“ с. Драгижево - изграждане на подпорна стена - ограда с максимална височина 105 см по уличната регулационна линия на имота и основен ремонт на ограда с плътна част 85 см по вътрешните регулационни линии на имота 60 000 59 749 3. Проектиране и изграждане на канализация за повърхностни води на ул. „Рила“ от началото й до № 8 с. Драгижево 54 770 64 143 Всичко: 234 770 231 661 Б). Целеви трансфер по ПМС № 298/28.09.2022 г. § 52-00 било става 1. СУ „Максим Райкович“ – град Лясковец: - Синтезатор Корг 0 1 960 Всичко: 0 1 960 В). Целеви трансфер по РМС № 711/30.09.2022 г. § 52-00 било става 1. Реконструкция и подмяна на участъци от Водопроводната мрежа на с. Добри дял, община Лясковец 0 1 076 103 Всичко: 0 1 076 103  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/