Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 498 / 24.11.2022 Публикувано на 01.12.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 63
от заседание на ОбС, проведено на 24.11.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 498   ОТНОСНО: Определяне на броя и местоположението на местата за проектиране за изграждане на съоръжения за ограничаване на скоростта на движението по ул. „Трети март“ и ул. „Васил Левски“ в гр. Лясковец.   На основание чл.33, ал.1, т.2, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29 ал.1, чл.59, ал.3, т.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Определя 6 (шест) места: - за проектиране за изграждане на шест повдигнати пешеходни пътеки, отговарящи на изискванията на Наредба РД-02-20-10/05.07.2012 г., а именно на: • Ул. „Трети март“ – срещу № 1; • Ул. „Трети март“ – срещу № 14; • Ул. „Трети март“ – срещу № 64; • Ул. „Васил Левски“ – срещу № 1; • Ул. „Васил Левски“ – срещу № 101; • Ул. „Васил Левски“ – срещу № 225. 2. Възлага на Кмета на Община Лясковец (в най-кратки срокове) да предприеме необходимите действия за изработването на проекти за изграждане на въпросните съоръжения.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/