Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 495 / 27.10.2022 Публикувано на 03.11.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 61
от заседание на ОбС, проведено на 27.10.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 495   ОТНОСНО: Разпореждане с движима вещ – частна общинска собственост.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1 и ал.9, т.2 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.35, чл.36, ал.2, т.1, чл.37, ал.6, чл.59, ал.1, чл.62, ал.2, чл.63, т.6, чл.64, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2022 година, в Раздел II. „Прогноза за очакваните приходи и необходими разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – собственост на Община Лясковец за 2022 година“, подточка – буква „В“ „От разпореждане с вещи – общинска собственост“, със следната движима вещ: 2. лек автомобил марка „ВАЗ“ модел „21214“, с регистрационен № ВТ 4358 АК, № на двигател 212147908626, идентификационен номер на превозното средство: XTA21214051776232, с първоначална регистрация – 16.03.2005 г., обем на двигателя 1690 куб. см, мощност на двигателя 59 kW, тип двигател: бензинов, скоростна кутия: ръчна, брой оси: две, маса на превозното средство 1610 кг. ІI. Общински съвет - Лясковец взема решение за продажба на движима вещ – частна общинска собственост при следните условия: 1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на движима вещ – частна общинска собственост, представляваща лек автомобил марка „ВАЗ“ модел „21214“, с регистрационен № ВТ 4358 АК, № на двигател 212147908626, идентификационен номер на превозното средство: XTA21214051776232, с първоначална регистрация – 16.03.2005 г., обем на двигателя 1690 куб. см, мощност на двигателя 59 kW, тип двигател: бензинов, скоростна кутия: ръчна, брой оси: две, маса на превозното средство 1610 кг., при начална тръжна цена 590,00 лв. (петстотин и деветдесет лева) без включен ДДС и депозит за участие в размер на 59,00 лв., представляващ 10% от началната тръжна цена. 2. Сделката се облага с ДДС, като данъкът ще бъде начислен на основание Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). 3. Публичният търг с тайно наддаване за продажба на движимата вещ да се проведе на 21.12.2022 г. от 09:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, партерен етаж, при спазване изискванията на Глава ІV от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец. 4. Плащането на достигната при търга цена, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF код за вид плащане: 445500 БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец 5. Местен данък* (за физически лица с постоянен адрес на територията на Община Лясковец и юридически лица със седалище на територията на Община Лясковец) в размер на 2.8% върху застрахователната стойност (съгл. чл. 46, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ) да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF код за вид плащане: 442500 БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец, *Данъкът при придобиване на имущество по възмезден начин се заплаща в общината по постоянния адрес, съответно - по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес. Лицата (физически и юридически), които не са с постоянен адрес, съответно седалище на територията на Община Лясковец, да заплатят дължимия данък при възмездно придобиване на имущество по сметката на съответната община по постоянен адрес, съответно седалище, за което се представя платежен документ, удостоверяващ плащането. Ако спечелилият участник е физическо лице, което няма постоянен адрес, да заплати данъка по настоящия си адрес, като представи платежен документ, удостоверяващ плащането. 6. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка на движимата вещ – частна общинска собственост в размер на 150,00 лв. с вкл. ДДС, да се заплатят в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове в касата на Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1. 7. Такса „Административна услуга” в размер на 20,00 лв. за обекта, да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове в Центъра за административно обслужване в Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1. Непарични платежни средства за плащанията по т. 4 – т. 7 не се приемат. 8. Утвърждава тръжната документация за продажба на движимата вещ, както и договора за продажба като неразделна част от нея. 9. Тръжна документация за продажба на движимата вещ се закупува в Центъра за административно обслужване на Община Лясковец в гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1 след заплащане на такса от 50,00 лв. в срок до 17:00 часа на 19.12.2022 г. 10. Време и начин за оглед на движимата вещ – огледът се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след представяне документ за закупена тръжна документация. 11. Определя срок за подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 20.12.2022 г. в Центъра за административно обслужване на Община Лясковец. 12. Депозитът за участие в публичния търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи да се внася в срок до 20.12.2022 г. вкл. по следната банкова сметка на Община Лясковец: Банка „ДСК” ЕАД – филиал Лясковец IBAN BG63STSA93003300180001 BIC: STSABGSF 13. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлаганата на търга движима вещ. 14. При неявяване на кандидати, повторен търг с тайно наддаване за продажба на движимата вещ да се проведе на 05.01.2023 г. в същия час, на същото място, при същите условия. 15. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг – до 17:00 часа на 03.01.2023 г., подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 04.01.2022 г., внасяне на депозит за участие – до 04.01.2022 г. вкл. 16. Време и начин за оглед на движимата вещ – огледът се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след представяне документ за закупена тръжна документация. IІІ. Възлага на Кмета на Община Лясковец провеждането на публичния търг с тайно наддаване за движимата вещ по т. І. и сключването на договор с нотариална заверка на подписите** за продажба със спечелилия търга участник. Разноските по прехвърляне собствеността върху МПС са за сметка на купувача. ** Съгласно чл. 144, ал. 2 от Закона за движение по пътищата при прехвърляне на собствеността на регистрирани автомобили, подписите на страните трябва да бъдат нотариално заверени. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 8, ал. 11 от Закона за общинската собственост (ЗОС) по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чрез Общински съвет - Лясковец пред Административен съд – гр. Велико Търново, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/