Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 493 / 27.10.2022 Публикувано на 03.11.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 61
от заседание на ОбС, проведено на 27.10.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 493   ОТНОСНО: Определяне предназначението на общинско жилище - апартамент и продажбата му на правоимащ наемател.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.42, ал.1, т.2 и чл.47, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.48, ал.1, ал.2, т.3, чл.50 и чл.51 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, 2 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   І. Определя 1 брой жилище - общинска собственост, представляващо АПАРТАМЕНТ № 14 на пети етаж от вход А на жилищна сграда - блок с кадастрален № 1871, построена върху общинска земя, в УПИ I - За ЖС, в кв. 96 по ПУП - ПР на гр. Лясковец, с площ 40,26 кв.м. заедно с придаващото се към апартамента ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 14, ведно със съответните на застроената площ на имота идeални части от общите части на сградата и от правото на строеж, с административен адрес ул. „Иван Камбуров“ № 17, вх. А, ет. 5, ап. 14, за продажба на наемател, настанен в него по административен ред, съгласно приложение № 1. II. Да се извърши продажба на жилище – общинска собственост, представляващо: АПАРТАМЕНТ № 14 на пети етаж от вход А на жилищна сграда - блок с кадастрален № 1871, построена върху общинска земя, в УПИ I - За ЖС, в кв. 96 по ПУП - ПР на гр. Лясковец, с площ 40,26 кв.м. заедно с придаващото се към апартамента ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 14, ведно със съответните на застроената площ на имота идeални части от общите части на сградата и от правото на строеж, с административен адрес ул. „Иван Камбуров“ № 17, вх. А, ет. 5, ап. 14, съгласно Акт за частна общинска собственост № 390/30.08.2000 г, на правоимащия наемател - Р. А. К. в качеството му на купувач при продажна пазарна цена в размер на 22 140,00 лв. (двадесет и две хиляди сто и четиридесет лева). Сделката не се облага с ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), доколкото е освободена доставка - доставка на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. 1. Продажната цена за обекта по т. II е в размер на 22 140,00 лв. (двадесет и две хиляди сто и четиридесет лева) да се заплати в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF код за вид плащане: 445500 БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец 2. Местен данък в размер на 619,92 лв. (шестстотин и деветнадесет лева и деветдесет и две стотинки), представляващ 2,8% върху пазарната цена да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF код за вид плащане: 442500 БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец. 3. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за обекта в размер на 168,00 лв. (сто шестдесет и осем лева) с вкл. ДДС, да се заплатят в левове в касата на Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1. 4. Такса „Административна услуга” в размер на 40,00 лв. да се заплати в левове в Центъра за административно обслужване в Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1. Непарични платежни средства за плащанията по т. 1 - т. 4 не се приемат. 5. Възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед и да сключи договор за продажба на АПАРТАМЕНТ № 14 на пети етаж от вход А на жилищна сграда - блок с кадастрален № 1871, построена върху общинска земя, в УПИ I - За ЖС, в кв. 96 по ПУП - ПР на гр. Лясковец, с площ 40,26 кв.м. заедно с придаващото се към апартамента ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 14, ведно със съответните на застроената площ на имота идeални части от общите части на сградата и от правото на строеж, с административен адрес ул. „Иван Камбуров“ № 17, вх. А, ет. 5, ап. 14, съгласно Акт за частна общинска собственост № 390/30.08.2000 г., с правоимащия наемател - Р. А. К. в качеството му на купувач, при продажна пазарна цена в размер на 22 140,00 лв. (двадесет и две хиляди сто и четиридесет лева). III. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по извършване на разпореждането с имота, описан в т. I.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложение № 1.