Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 490 / 27.10.2022 Публикувано на 03.11.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 61
от заседание на ОбС, проведено на 27.10.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 490   ОТНОСНО: Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2022/2023 г.   На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.75б, ал.2 от ППЗСПЗЗ и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд на Община Лясковец, с начин на трайно ползване „полски път”, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Добри дял, с. Драгижево, с. Козаревец и с. Мерданя, общ. Лясковец, на съответните ползватели за стопанската 2022/2023 г., съгласно сключени доброволни споразумения по чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). ІІ. Общински съвет - Лясковец определя годишна цена за ползване на имоти с начин на трайно ползване (НТП) – „полски път” от ползватели, в чиито масиви попадат, съгласно сключените доброволни споразумения за стопанската 2022/2023 г. в размер на средното годишно рентно плащане за съответните землища, както следва: 1. за землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец (за орна земя) - 49.00 лв./дка (четиридесет и девет лева на декар); 2. за землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец (за отглеждане на лозя) - 32.00 лв./дка (тридесет и два лева на декар); 3. за землището на с. Джулюница, общ. Лясковец – 41.00 лв./дка (четиридесет и един лева на декар); 4. за землището на с. Добри дял, общ. Лясковец – 48.00 лв./дка (четиридесет и осем лева на декар); 5. за землището на с. Драгижево, общ. Лясковец – 42.00 лв./дка (четиридесет и два лева на декар); 6. за землището на с. Козаревец, общ. Лясковец – 53.00 лв./дка (петдесет и три лева на декар); 7. за землището на с. Мерданя, общ. Лясковец – 42.00 лв./дка (четиридесет и два лева на декар). ІІІ. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение да издаде заповед и да сключи договори за ползване на имоти с начин на трайно ползване „полски път”, за стопанската 2022/2023 г. при годишна наемна цена, определена в раздел ІІ, с ползвателите, в чиито масиви те попадат.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/