Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 489 / 27.10.2022 Публикувано на 03.11.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 61
от заседание на ОбС, проведено на 27.10.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 489   ОТНОСНО: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2022-2023 година в Община Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец приема информацията за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2022-2023 година в Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/