Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 487 / 27.10.2022 Публикувано на 03.11.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 61
от заседание на ОбС, проведено на 27.10.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 487   ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на открити спортни площадки в гр. Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 – Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.613, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.   На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на открити спортни площадки в гр. Лясковец” по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 – Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.613, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие. 2. Общински съвет - Лясковец декларира, че дейностите по проект: „Реконструкция на открити спортни площадки в гр. Лясковец” отговарят на приоритет 1. „Подобряване на свързаността и жизнената среда“, Мярка 1.2: „Изграждане и развитие на места за отдих, развлечения и спорт“, Дейност 1: „Обновяване и развитие на Спортен комплекс „Михаил Алексиев“ и изграждане и обновяване на спортни съоръжения и площадки за масов спорт в гр. Лясковец“ от План за интегрирано развитие на община Лясковец за периода 2021 – 2027 г. 3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване с проект: „Реконструкция на открити спортни площадки в гр. Лясковец” по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 – Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.613, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/