Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 486 / 27.10.2022 Публикувано на 03.11.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 61
от заседание на ОбС, проведено на 27.10.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 486   ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд” по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.   На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с §1, т.20 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси (ЗПФ).   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд” по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. 2. Общински съвет - Лясковец определя дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на §1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси. 3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд” по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/