Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 485 / 27.10.2022 Публикувано на 03.11.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 61
от заседание на ОбС, проведено на 27.10.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 485   ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Козаревец и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново“ по процедура чрез подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съгласно Заповед № РД09-846/22.07.2022 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите.   На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Козаревец и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново“ по процедура чрез подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съгласно Заповед № РД09-846/22.07.2022 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите. 2. Общински съвет - Лясковец декларира, че дейностите по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Козаревец и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново“ отговарят на приоритет 2. „Съхранение на природните ресурси“, Мярка 2.1 „Подобрение на водоснабдителната и Канализационна инфраструктура“, Дейност 1 „Реконструкция и подмяна на участъци от Водопроводната мрежа“ от План за интегрирано развитие на община Лясковец за периода 2021 – 2027 г. 3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване с проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Козаревец и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново“ по процедура чрез подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съгласно Заповед № РД09-846/22.07.2022 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/