Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 481 / 27.10.2022 Публикувано на 03.11.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 61
от заседание на ОбС, проведено на 27.10.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 481   ОТНОСНО: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2022 г.   На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.124, ал.1 и ал.2 и чл.125, ал.1 и чл.7, ал. 5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл.37, ал.1 и ал.2 и чл.38, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец (посл. изм. и допъл. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет Лясковец) и в изпълнение на т. 12 от Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец одобрява извършването на вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 1. Настоящото решение не подлежи на обжалване съгласно чл. 21, ал. 5 от АПК.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/