Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 480 / 27.10.2022 Публикувано на 03.11.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 61
от заседание на ОбС, проведено на 27.10.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 480   ОТНОСНО: Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски за 2022 г.   На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.35, ал.2 от Постановление № 31/17.03.2022 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. и във връзка с Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец допълва списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски за 2022 г., утвърден с т. 1.6. от Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 година, както следва: „№ 23. Г. П. С. – старши счетоводител - от гр. Горна Оряховица до гр. Лясковец, считано от 21.09.2022 г.; № 24. К. М. Г. – главен специалист „Еколог“ - от с. Самоводене до гр. Лясковец, считано от 03.10.2022 г.“  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/