Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 479 / 27.10.2022 Публикувано на 03.11.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 61
от заседание на ОбС, проведено на 27.10.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 479   ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г.   На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.124, ал.1 и ал.2 и чл.7, ал.5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и чл.37, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец (посл. изм. и доп. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец изменя Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2022 г., приета с т.1.3. от негово Решение № 390/14.04.2022 г., съгласно Приложение № 3. II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 390/14.04.2022 г., както следва: 1. В т. 1.3. числото „1 898 759 лв.” става „2 156 604 лв.“. 2. Т. 1.3.1. придобива следната редакция: „1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 438 003 лв. със средства от: - 461 258 лв. целева субсидия; - 48 132 лв. остатък целева субсидия; - 376 071 лв. целеви трансфер по ПМС № 360/10.12.2020 г.; - 180 000 лв. целеви трансфер по ПМС № 326/12.10.2021 г.; - 166 791 лв. целеви трансфер по ПМС № 269/07.09.2022 г.; - 7 818 лв. целеви трансфер по ПМС № 298/28.09.2022 г.; - 80 000 лв. приватизация; - 56 424 лв.§ 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи; - 8 848 лв. собствени средства - държавни дейности; - 33 379 лв. собствени средства - местни дейности; - 19 282 лв. Фонд „Социална закрила". III. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 4. IV. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3.3. от свое Решение № 390/14.04.2022 г., както следва: „1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 295 663 лв., в т.ч.: - Текущ ремонт на покрив, помещения и дворно пространство в ДГ „Детелина“ - с. Козаревец – 57 998 лв.; - Текущ ремонт на складово помещение за пелети и дворно пространство в ДГ „Сладкопойна чучулига“ - с. Джулюница – 4 691 лв.; - Текущ ремонт на отоплителна и водопроводна инсталация в ДГ „Славейче“ - гр. Лясковец – 2 002 лв.; - Текущ ремонт на канализация в ДГ „Пчелица“ - гр. Лясковец – 6 285 лв.; - Текущ ремонт на ул. „Христо Ботев“ с. Джулюница – 3 636 лв.; - Текущ ремонт на ул. „Мусала“ гр. Лясковец – 55 000 лв.; - Текущ ремонт на площадка в НУ „Цани Гинчев“ гр. Лясковец – 9 303 лв.; - Текущ ремонт на училищната библиотека в ОУ „П. Р. Славейков“ с. Джулюница – 2 000 лв.; - Текущ ремонт на ул. „Хаджи Димитър“ гр. Лясковец – 82 748 лв.; - Изкърпване на цялата улична мрежа в населените места на територията на Община Лясковец във връзка с подготовката й за зимни условия - 72 000 лв. (по 12 000 лв. за всички населени места на Община Лясковец). Наименование на обектите: А). Целева субсидия § 52-00 било става 1. Изграждане на спортни площадки със специализирана спортна настилка в СУ „Максим Райкович“ – град Лясковец 0 10 896 Всичко: 0 10 896 2. Обредни домове и зали - моторен кастрач STIHL HT 105 - 1 бр. 0 1 700 - моторен храсторез STIHL FS361 C- EM оборудван - 2 бр. 0 3 980 - доставка и монтаж на хладилно оборудване за хладилна камера 0 6 660 Всичко: 0 12 340 3. лекотоварен автомобил за ДСП гр. Лясковец 0 50 000 Всичко: 0 50 000 ОБЩО 0 73 236 Б). Целеви трансфер по ПМС № 326/12.10.2021 г. § 52-00 било става 1. гр. Лясковец - ДСП - лекотоварен автомобил 50 000 0 2. ОСП „БОП“ закупуване на сметопочистващ камион – 1 бр. 120 000 180 000 Всичко: 170 000 180 000 В). Целеви трансфер по ПМС № 269/07.09.2022 г. § 52-00 било става 1. Изграждане на спортни площадки със специализирана спортна настилка в СУ „Максим Райкович“ – град Лясковец 0 166 791 Всичко: 0 166 791 Г). Целеви трансфер по ПМС № 298/28.09.2022 г. § 52-00 било става 1. СУ „Максим Райкович“ – град Лясковец: - фанфар-Сопран – 0 2 922 - фанфар Алт – 0 3 006 - спортен инвентар – 0 1 890 Всичко: 0 7 818  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/