Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 478 / 29.09.2022 Публикувано на 10.10.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 60
от заседание на ОбС, проведено на 29.09.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 478   ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на извънредно общо събрание.   На основание чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.51 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон (ТЗ), както и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Оправомощава представителя на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с ЕИК 104055066 – д-р Ивелина Хараламбиева Гецова, да гласува на Общото събрание на съдружниците на дружеството, насрочено за 07.10.2022 г. по въпросите, включени в дневния ред, по следния начин: По т. 1 от дневния ред - Обсъждане и приемане на отчета за управлението на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за 2021 г. - да гласува „за“ вземане на следното решение: Общото събрание на съдружниците приема за сведение отчета за управление на „ВиК Йовковци" ООД - гр. Велико Търново през 2021 г. По т. 2 от дневния ред - Разглеждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2021 г. на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново, заедно с доклада на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. - да гласува „за“ вземане на следното решение: Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за 2021 г., заедно с доклада на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. По т. 3 от дневния ред - Разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г. - да гласува „за“ вземане на следното решение: Печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2021 г. на „ВиК Йовковци" ООД да се отнесе в сметка „Други резерви“ на дружеството, в съответствие с Разпореждане № 5 на Министерския съвет от 27.04.2022 г. По т. 4 от дневния ред - Разглеждане и приемане доклада на Одитния комитет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за дейността му през 2021 г. (във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит) - да гласува „за“ вземане на следното решение: Общото събрание на съдружниците приема доклада на Одитния комитет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за дейността му през 2021 г. (във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит). По т. 5 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за финансовата 2022 г. - да гласува „за“ вземане на следното решение: Общото събрание на съдружниците приема предложението на управителя на дружеството и препоръката на одитния комитет от 11.06.2022 г. (направена съгласно изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО) за избор на Одиторско дружество „Акаутинг - Одитинг“ ООД - гр. Габрово, с регистрация № 150 в Публичния регистър на одиторските дружества - регистрирани одитори в Република България, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, с отговорен за одита Елена Велева Илиева - регистриран одитор с диплома № 0124/1992 г. за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД за 2022 г. Възнаграждението по договора да не бъде по-високо от 9 800 (девет хиляди и осемстотин) лева без ДДС. По т. 6 от дневния ред - Отмяна взетите решения от общо събрание на съдружниците, проведено на 21.06.2022 г. - да гласува „въздържал се“ при вземане на следното решение: Общото събрание на съдружниците отменя решенията, взети от общо събрание на съдружниците, проведено на 21.06.2022 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/