Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 477 / 29.09.2022 Публикувано на 10.10.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 60
от заседание на ОбС, проведено на 29.09.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 477   ОТНОСНО: Промяна предназначението на имот – частна общинска собственост.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, т.2, чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.5, ал.2, т.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец и във връзка с Решение № 369/27.01.2022 г. на Общински съвет - Лясковец.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец изключва от списъка на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди следния имот: Жилищна сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII358 в кв. 75 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с административен адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Тодор Хрулев“ № 87, представляваща едноетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ 61 кв.м., и паянтов навес, година на строителство – 1912 г., който имот е актуван с Акт № 892/18.11.2011 г. за частна общинска собственост. 2. Определя предназначението на урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII358 в кв. 75 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с административен адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Тодор Хрулев“ № 87, с построената в него едноетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ 61 кв.м., и паянтов навес, актуван с Акт № 892/18.11.2011 г. за частна общинска собственост, като имот за продажба и допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2022 година Раздел II., б. „Б“ „Разпореждане с имоти – общинска собственост“, т. І. „Продажба на имоти – общинска собственост“, със следния имот: Урегулиран поземлен имот XVIII358 в кв. 75 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с административен адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Тодор Хрулев“ № 87, в който е построена едноетажна полумасивна жилищна сграда, със застроена площ 61 кв.м. и паянтов навес, година на строителство – 1912 г., актуван с Акт № 892/18.11.2011 г. за частна общинска собственост. 3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имота – частна общинска собственост, описан в т. 2. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 8, ал. 11 от Закона за общинската собственост (ЗОС) по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) чрез Общински съвет - Лясковец пред Административен съд – гр. Велико Търново, по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/