Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 471 / 29.09.2022 Публикувано на 10.10.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 60
от заседание на ОбС, проведено на 29.09.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 471   ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел 20 kV за обект: „Външно ел. захранване на дърводелска работилница – увеличаване на мощност“ за захранване на УПИ IV817 – за ПСД, кв. 18а по ПУП на с. Козаревец, общ. Лясковец.   На основание чл.193, ал.4 и ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл.64, ал.6 от Закона за енергетиката (ЗЕ), чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец учредява възмездно вещно право на прокарване с обща дължина 7,81 м. и сервитут с обща площ от 49,00 м2, за трасето на ел. кабел 20 kV за обект: „Външно ел. захранване на дърводелска работилница – увеличаване на мощност“ на Б. Т. Л., с постоянен: с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. ... № ..., за захранване на УПИ IV817 – за ПСД, кв. 18а по ПУП на с. Козаревец, общ. Лясковец, върху улица със статут на публична общинска собственост на Община Лясковец в частта от о.т. 33 - о.т. 33б - о.т. 33в в с. Козаревец, общ. Лясковец. 2. Обезщетението в размер на 330,75 лв. (триста и тридесет лева и седемдесет и пет стотинки), представляващо цената за учредяване правото на прокарване на трасе и учредяване на сервитут, определена по реда на чл. 210 във вр. чл. 193 от ЗУТ, следва да се заплати от възложителя на обекта Б. Т. Л. на собственика на засегнатия имот – Община Лясковец. 3. Сумата в размер на 192,00 лв. (сто деветдесет и два лева) с включен ДДС, представляващи възнаграждението за изготвената оценка съгласно Фактура № ..., издадена от „Банова“ ЕООД с ЕИК 204207144, следва да се заплати от възложителя на обекта Б. Т. Л. на собственика на засегнатия имот, направил разхода – Община Лясковец. 4. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед за учредяване право на прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура и сервитутни права на трасе на ел. кабел 20 kV на обект: „Външно ел. захранване на дърводелска работилница – увеличаване на мощност“, за захранване на УПИ IV817 – за ПСД, кв. 18а по ПУП на с. Козаревец, общ. Лясковец, през улица – публична общинска собственост на Община Лясковец, след изплащане на сумите по т. 2 и т. 3 от настоящото решение по сметка на Община Лясковец – 330,75 лв. (триста и тридесет лева и седемдесет и пет стотинки) представляваща цената на учреденото право на прокарване на трасе и учредяване на сервитут и 192,00 лв. (сто деветдесет и два лева) с вкл. ДДС, представляваща възнаграждението за изготвената пазарна оценка.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/