Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 470 / 29.09.2022 Публикувано на 10.10.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 60
от заседание на ОбС, проведено на 29.09.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 470   ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на наземна стационарна фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW“ за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) III-50, кв. 24 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Добри дял, общ. Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление (ЗМСМА), чл.193, ал.4 и ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.64, ал.6 от Закона за енергетиката (ЗЕ).   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие да се учреди възмездно вещно право на прокарване с обща дължина 133,50 м. и сервитут с обща площ от 280,35 м2, за трасето на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на наземна стационарна фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW“ в полза на „МЕРИДИАН 83” ЕООД с ЕИК 117628975, със седалище и адрес на управлението: гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, ул. ... № ..., представлявано от управителя А. Г. Д., за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа, находяща се в УПИ III-50, кв. 24 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Добри дял, общ. Лясковец, върху улица със статут на публична общинска собственост в частта от о.т. 101 – о.т. 102 – о.т. 69 – о.т. 70 – о.т. 88 в с. Добри дял, общ. Лясковец. 2. Общински съвет - Лясковец определя срок на съгласието по т. 1 – до влизане в сила на решението на Общински съвет - Лясковец за учредяване на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на наземна стационарна фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW“ за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) III-50, кв. 24 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Добри дял, общ. Лясковец, но не по-късно от три години от приемане на настоящото решение. 3. На основание чл. 210, във връзка с чл. 193, ал. 4 и ал. 8 от ЗУТ, Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да назначи комисия за изготвяне на пазарна оценка за учредяване на право на прокарване на трасе с дължина 133,50 м. и учредяване на сервитут с площ 280,35 м2 за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на наземна стационарна фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW“ за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) III-50, кв. 24 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Добри дял, общ. Лясковец, находящо се в улица със статут на публична общинска собственост в частта от о.т. 101 – о.т. 102 – о.т. 69 – о.т. 70 – о.т. 88, в с. Добри дял, общ. Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/