Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 464 / 29.09.2022 Публикувано на 10.10.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 60
от заседание на ОбС, проведено на 29.09.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 464   ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г.   На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.7, ал.5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и чл.2, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец (посл. изм. и доп. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец).   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 4. II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3.3. от свое Решение № 390/14.04.2022 г., както следва: „1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 293 663 лв., в т.ч.: - Текущ ремонт на покрив, помещения и дворно пространство в ДГ „Детелина“ - с. Козаревец – 57 998 лв.; - Текущ ремонт на складово помещение за пелети и дворно пространство в ДГ „Сладкопойна чучулига“ - с. Джулюница – 4 691 лв.; - Текущ ремонт на отоплителна и водопроводна инсталация в ДГ „Славейче“ - гр. Лясковец – 2 002 лв. - Текущ ремонт на канализация в ДГ „Пчелица“ гр. Лясковец – 6 285 лв. - Текущ ремонт на ул. „Христо Ботев“ с. Джулюница – 3 636 лв. - Текущ ремонт на ул. „Мусала“ гр. Лясковец – 55 000 лв. - Текущ ремонт на площадка в НУ „Цани Гинчев“ гр. Лясковец – 9 303 лв. - Текущ ремонт на ул. „Хаджи Димитър“ гр. Лясковец – 82 748 лв. - Изкърпване на цялата улична мрежа в населените места на територията на Община Лясковец във връзка с подготовката й за зимни условия - 72 000 лв. (по 12 000 лв. за всички населени места на Община Лясковец).  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/