Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 463 / 29.09.2022 Публикувано на 10.10.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 60
от заседание на ОбС, проведено на 29.09.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 463   ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2021 г. и Отчета за състоянието на общинския дълг на Община Лясковец за 2021 г.   На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.140, ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл.9, ал.1 и ал.3 от Закона за общинския дълг (ЗОД) и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.5 и т.7 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 7 гласа „за”, 2 „против” и 8 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец не приема предложение с изх. №РД-3369/15.08.2022 г. относно: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2021 г. и Отчета за състоянието на общинския дълг на Община Лясковец за 2021 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/