Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 461 / 14.09.2022 Публикувано на 19.09.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 59
от заседание на ОбС, проведено на 14.09.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 461   ОТНОСНО: Предоставяне на финансова помощ за възстановяване на щетите от наводнението в община Карлово.   На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.52, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.22, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, (посл. изм. и допъл. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец), при условията на чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец одобрява трансфер в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за подпомагане на Община Карлово за справяне с последиците нанесени от проливните дъждове. Средствата са за сметка на собствени средства в бюджета за 2022 г. на Община Лясковец. 2. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, считано от датата на приемането му.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/