Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 460 / 14.09.2022 Публикувано на 19.09.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 59
от заседание на ОбС, проведено на 14.09.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 460   ОТНОСНО: Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности на Община Лясковец за периода 2023 - 2025 година.   На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), Решение № 38/27.01.2022 г. на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2023 година, указанията за подготовката и представянето на указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2023 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2024 и 2025 г. на Министерството на финансите, дадени с писмо БЮ № 4/02.09.2022 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности на Община Лясковец за периода 2023 - 2025 година, съгласно Приложения №№ 1а, 6г и 8.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/