Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 458 / 09.09.2022 Публикувано на 13.09.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 58
от заседание на ОбС, проведено на 09.09.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 458   ОТНОСНО: Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 139/19.07.2016 г., Решение № 357/25.01.2018 г., Решение № 498/31.01.2019 г., Решение № 567/25.07.2019 г., Решение № 584/21.08.2019 г., Решение № 185/08.12.2020 г., Решение № 213/28.01.2021 г. и Решение № 325/28.10.2021 г., изменено с Решение № 338/04.11.2021 г. на Общински съвет - Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.1 от Закона за администрацията, при спазване разпоредбите на Постановление № 129/26.06.2012 г. на Министерския съвет за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, на Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и на Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители, Постановление 67/14.04.2010 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Изменя т. I, б. „В” от свое Решение № 51/28.01.2016 г. по следния начин: 1. Изречение първо придобива следната редакция: „В. Одобрява общата численост в други местни дейности на издръжка на общинския бюджет – 30,5 броя, включващи:“ 2. Създава нова точка 10 със следното съдържание: „10. Дейност „Обредни домове и зали” – 4 броя, в т.ч.: - Община Лясковец – 4 брой. II. Изменението влиза в сила от 09.09.2022 г. III. Възлага на Кмета на Община Лясковец в качеството му на работодател по чл. 44, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА на служителите в общинска администрация да предприеме необходимите действия за привеждане на общата численост и структура на общинска администрация в Община Лясковец в съответствие с взетото решение. Решението е акт с вътрешно-ведомствен и организационен характер по смисъла на чл. 2, ал. 2, т. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, с оглед на което не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност по чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/