Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 457 / 09.09.2022 Публикувано на 13.09.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 58
от заседание на ОбС, проведено на 09.09.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 457   ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г.   На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.124, ал.1 и ал.2 и чл.7, ал.5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл.4, ал.3 от Постановление № 67 от 14.04.2010 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец (посл. изм. и доп. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец изменя Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2022 г., приета с т.1.3. от негово Решение № 390/14.04.2022 г., съгласно Приложение № 3. II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 390/14.04.2022 г., както следва: 1. В т. 1.3. числото „1 809 290 лв.” става „1 898 759 лв.“. 2. Т. 1.3.1. придобива следната редакция: „1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 180 158 лв. със средства от: - 388 022 лв. целева субсидия; - 48 132 лв. остатък целева субсидия; - 376 071 лв. целеви трансфер по ПМС № 360/10.12.2020 г.; - 170 000 лв. целеви трансфер по ПМС № 326/12.10.2021 г.; - 80 000 лв. приватизация; - 56 424 лв. § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи; - 8 848 лв. собствени средства - държавни дейности; - 33 379 лв. собствени средства - местни дейности; - 19 282 лв. Фонд „Социална закрила". III. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3.5. от свое Решение № 390/14.04.2022 г., както следва: „1.3.5. – За текущ ремонт на IV-то класна пътна мрежа на територията на Община Лясковец от средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища – 60 000 лв., в т.ч. за: - Общински път VTR 2180 Добри Дял – Родина – 7 000 лв.; - Общински път VTR 1184 Драгижево – Церова кория – 10 297 лв.; - Общински път VTR 1014 Драгижево – Мерданя – 4 022 лв.; - Общински път VTR 1286 Джулюница – Кесарево – 5 095 лв.; - Общински път VTR 2287 гара Джулюница – Бряговица – 3 000 лв.; - Общински път VTR 1181 Козаревец – Честово – 7 309 лв.; - Общински път VTR 1182 Честово – Лясковец – 7 000 лв. и - изкърпване с машина за ремонт (Пичматик) в края на месец септември по цялата общинска пътна мрежа, във връзка с подготовката й за зимни условия – 16 277 лв. IV. Общински съвет - Лясковец допълва Приложение № 7 към т. 3. от свое Решение № 390/14.04.2022 г. Наименование на обектите: А). Целева субсидия § 51-00 било става 1. Основен ремонт на сградата на кметство Добри Дял – с. Добри Дял 0 29 469 Всичко: 0 29 469 § 52-00 било става 2. Изграждане на подпорна стена - ограда с максимална височина 105 см по уличната регулационна линия на имота и основен ремонт на ограда с плътна част 85 см по вътрешните регулационни линии на имота в ДГ „Вълшебство“ - с. Драгижево 0 60 000 Всичко: 0 60 000 ОБЩО 0 89 469  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/