Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 456 / 09.09.2022 Публикувано на 13.09.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 58
от заседание на ОбС, проведено на 09.09.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 456   ОТНОСНО: Допълване и поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 441/25.08.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за изменение на Приложение № 14 към Решение № 391/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за даване на съгласие Кметът на Община Лясковец да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост.   На основание чл.62, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс и на основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.55 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и чл.45, ал.1 от Постановление № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и във връзка с Решение № 441/25.08.2022 г. на Общински съвет - Лясковец.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец допуска поправка на следните допуснати очевидни фактически грешки в Приложение № 14 към Решение № 391/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец, изменено с негово Решение № 441/25.08.2022 г.: - на ред № 1 в колона 8 за обект „Текущ ремонт на санитарни помещения в сграда на общинска администрация гр. Лясковец“ сумата „46 923 лв.“ да се чете: „49 623 лв.“; - на ред № 5 в колона 7 обектът „гр. Лясковец, ул. „Петър Караминчев“ - изкърпване на дупки“ да се чете „гр. Лясковец, ул. „Павел Калянджи“ - изкърпване на дупки“. II. Общински съвет - Лясковец допълва сумата „44 696 лв.“, посочена в колона 8 на ред № 2 за обект „Текущ ремонт на санитарни помещения в ОУ „П. Р. Славейков“ с. Джулюница“ в Приложение № 14 към Решение № 391/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец, изменено с негово Решение № 441/25.08.2022 г., със сумата „265 лв.“, като общата сума става „44 961 лв.“. III. Поради извършената поправка на допуснатите очевидни фактически грешки и допълване на Приложение № 14 към Решение № 391/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец, изменено с негово Решение № 441/25.08.2022 г., посочени по-горе в т. I и т. II, Общински съвет - Лясковец намалява сумата „27 799 лв.“, посочена в колона 8 на ред № 30 от Приложение № 14 към Решение № 391/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец, изменено с негово Решение № 441/25.08.2022 г., за обект „гр. Лясковец, ул. „Никола Козлев“ - изкърпване на дупки (калдаръм)“ със сума в размер на „2 965 лв.“, като сумата става „24 834 лв.“.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложение № 14.