Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 455 / 09.09.2022 Публикувано на 13.09.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 58
от заседание на ОбС, проведено на 09.09.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 455   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребално-обредната дейност, ползването и благоустрояването на гробните места и свързаните с тази дейност услуги на територията на Община Лясковец.   На основание чл.17, ал.1, т.6, чл.21, ал.1, т.7, т.23 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.62, ал.12 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл.6, ал.1, б.„ж” и ал.2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец приема Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребално-обредната дейност, ползването и благоустрояването на гробните места и свързаните с тази дейност услуги на територията на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/