Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 454 / 09.09.2022 Публикувано на 13.09.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 58
от заседание на ОбС, проведено на 09.09.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 454   ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на извънредно общо събрание.   На основание чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.51 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон (ТЗ), както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Оправомощава представителя на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с ЕИК 104055066 – д-р Ивелина Хараламбиева Гецова, да гласува на Общото събрание на съдружниците на дружеството, насрочено за 19.09.2022 г. по въпросите, включени в дневния ред, по следния начин: 1. По т. 1 от дневния ред - Освобождаване на управителя на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново - да гласува „за“. 2. По т. 2 от дневния ред - Избор на нов управител на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за срок до провеждане на конкурс и избора на управител от общото събрание на съдружниците на дружеството. Определяне на възнаграждението на новоизбрания управител - да гласува „въздържал се“. 3. По т. 3 от дневния ред - Упълномощаване на органа, упражняващ правата на държавата в дружеството, да сключи договор за възлагане на управлението на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново с новоизбрания управител, във връзка с решението по т. 2 - да гласува „въздържал се“.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/