Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 452 / 25.08.2022 Публикувано на 02.09.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 57
от заседание на ОбС, проведено на 25.08.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 452   ОТНОСНО: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС), през 2022 година и предоставянето му под наем по реда на чл. 103, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорт за срок от 10 години.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, т.2 и чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.103, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорт (ЗФВС), чл.17 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец, чл.5, ал.2, т.2 и чл.25, ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, т. 1 от Раздел V. „Наемни цени терени“ от Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество (приета с Решение №150/29.07.2004 г. на Общински съвет - Лясковец, посл. изм. и доп. с Решение № 385/31.03.2022 г. на Общински съвет Лясковец).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2022 г., в Раздел III. „Описание на имотите, които Община Лясковец има намерение да предложи за предоставяне под наем“, със следния имот – частна общинска собственост, както следва: - терен за поставяне на павилион за тото-пункт, със застроена площ 34 кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII – за жилищно строителство, трафопост и детска площадка, в кв. 28 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, съгласно подробна схема № 19 – Лц, одобрена от Главния архитект на Община Лясковец. II. Общински съвет - Лясковец дава съгласие терен за поставяне на павилион за тото-пункт, със застроена площ 34 кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII – за жилищно строителство, трафопост и детска площадка, в кв. 28 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, съгласно подробна схема № 19 – Лц, одобрена от Главния архитект на Община Лясковец, да бъде предоставен под наем на Държавното предприятие „Български спортен тотализатор“ по реда на чл. 103, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорт (ЗФВС) без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, при следните условия: 1. Определя срок за отдаване под наем на терен за поставяне на павилион за тото-пункт, със застроена площ 34 кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII – за жилищно строителство, трафопост и детска площадка, в кв. 28 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, съгласно подробна схема № 19 – Лц, одобрена от Главния архитект на Община Лясковец - 10 (десет) години. 2. Определя месечна наемна цена в размер на 70,38 лв. (седемдесет лева и тридесет и осем стотинки) без вкл. ДДС или 84,46 лв. (осемдесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки) с вкл. ДДС, съгласно Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец. 3. Внасянето на парична гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията по договора за наем, в размер на месечната наемна цена, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка, да се извърши в седемдневен срок от издаване на заповедта на кмета на Община Лясковец, в левове по банков път по следната сметка: Банка „ДСК” ЕАД – филиал Лясковец IBAN BG63STSA93003300180001 BIC: STSABGSF Основание – обезпечение на задължение 4. Възлага на Кмета на Община Лясковец след влизане в сила на решението да издаде заповед и да сключи договор за наем с Държавното предприятие „Български спортен тотализатор“ за срок от 10 (десет) години за ползване на терен за поставяне на павилион за тото-пункт, със застроена 34 кв.м. находящо се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII – за жилищно строителство, трафопост и детска площадка, в кв. 28 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, съгласно подробна схема № 19 – Лц, одобрена от Главния архитект на Община Лясковец. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 8, ал. 11 от Закона за общинската собственост (ЗОС) по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чрез Общински съвет - Лясковец пред Административен съд – гр. Велико Търново, по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/