Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 451 / 25.08.2022 Публикувано на 02.09.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 57
от заседание на ОбС, проведено на 25.08.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 451   ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион с площ 41.51 кв.м., находящ се в североизточната част на урегулиран поземлен имот (УПИ) – за озеленяване в кв. 47 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Джулюница, общ. Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.52, ал.5, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка чл.8, ал.1 и чл.14, ал.7 във вр. с ал.2 и ал.8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.17 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец, чл.19, ал.1, ал.2 и ал.4 и чл.64, ал.1, ал.3 и ал.5 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет и във връзка с постъпило заявление с вх. № М-1871/01.07.2022 г.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец взема решение за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион с площ 41,51 кв.м., при следните условия: 1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински терен за поставяне на павилион с площ 41.51 кв.м., находящ се в североизточната част на урегулиран поземлен имот (УПИ) – за озеленяване в кв. 47 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Джулюница, общ. Лясковец. 2. Определя начална тръжна цена за месечен наем в размер на 85,93 лв. (осемдесет и пет лева и деветдесет и три стотинки) без вкл. данък върху добавената стойност (ДДС). Сделката е облагаема по ЗДДС, като данъкът ще бъде начислен съгласно чл. 45, ал. 5, т. 2 от ЗДДС върху достигната крайна тръжна цена за месечен наем. 3. Определя депозит за участие в размер на 1 031,16 лв. (хиляда тридесет и едни лева и шестнадесет стотинки), представляващ 10% (десет процента) от началната цена, съгласно чл. 64, ал. 3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. 4. Публичният търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта да се проведе на 05.10.2022 г. от 11:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, партерен етаж. 5. Внасянето на парична гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията по договора за наем, в размер на достигната при търга цена за месечен наем, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка, да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по банков път по следната сметка: Банка „ДСК” ЕАД – филиал Лясковец IBAN BG63STSA93003300180001 BIC: STSABGSF Основание – обезпечение на задължение 6. Плащането на достигната при търга цена за месечен наем, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка, да се извърши след сключване на договора, в левове в Центъра за информация и услуги при Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1 или по банков път по следната сметка: БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец IBAN BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF код за вид плащане: 444200 – за наем 7. Тръжна документация за обекта се закупува в Центъра за административно обслужване в Община Лясковец, след заплащане на такса от 15,00 лв. в срок до 17:00 часа на 03.10.2022 г. 8. Време и начин за оглед на обекта – огледът се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след представяне документ за закупена тръжна документация. 9. Определя срок за подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 04.10.2022 г. в Центъра за административно обслужване в Община Лясковец. 10. Депозитът за участие в публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта да се внася в срок до 04.10.2022 г. вкл. по следната банкова сметка на Община Лясковец: Банка „ДСК” ЕАД – филиал Лясковец IBAN BG63STSA93003300180001 BIC: STSABGSF 11. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да наемат предлагания на търга обект. 12. При неявяване на кандидати, повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта да се проведе на 12.10.2022 г. в същия час, на същото място, при същите условия. 13. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг – до 17:00 часа на 10.10.2022 г., подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 11.10.2022 г., внасяне на депозит за участие – до 11.10.2022 г. вкл. 14. Време и начин за оглед на обекта – огледът се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след представяне документ за закупена тръжна документация. II. Възлага на Кмета на Община Лясковец след влизане в сила на решението да утвърди тръжната документация и съответния договор като част от нея и да организира провеждането на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта и сключването на договор за наем със спечелилия участник. III. Общински съвет - Лясковец определя 30% от постъпленията от месечната наемната цена по сключения договор за наем на описания в т. I терен – публична общинска собственост, находящ се в Кметство с. Джулюница, общ. Лясковец да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство с. Джулюница. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 8, ал. 11 от Закона за общинската собственост (ЗОС) по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чрез Общински съвет - Лясковец пред Административен съд – гр. Велико Търново, по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/