Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 448 / 25.08.2022 Публикувано на 02.09.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 57
от заседание на ОбС, проведено на 25.08.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 448   ОТНОСНО: Прекратяване по взаимно съгласие на договор за аренда.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.27, ал.1, т.3 и ал.2 от Закона за арендата в земеделието (ЗАЗ).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните Договор за аренда от 21.06.2016 г., сключен между арендодателя Община Лясковец и арендатора Г. И. И. 2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да сключи споразумение за прекратяване на договора за аренда от 21.06.2016 г., в изискуемата съгласно чл. 27, ал. 1, т. 3 от ЗАЗ писмена форма с нотариална заверка на подписите, което да бъде вписано в Служба по вписванията – гр. Горна Оряховица и регистрирано в Общинска служба земеделие – гр. Лясковец, съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗАЗ. Разходите по прекратяване на Договор за аренда от 21.06.2016 г. са за сметка на арендатора Г. И. И. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 8, ал. 11 от Закона за общинската собственост (ЗОС) по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чрез Общински съвет - Лясковец пред Административен съд – гр. Велико Търново, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/