Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 447 / 25.08.2022 Публикувано на 02.09.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 57
от заседание на ОбС, проведено на 25.08.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 447   ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел 20 kV за обект: „Външно ел. захранване на предприятие за преработка на плодове“, за захранване на УПИ I - за ПСТД, кв. 55 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Козаревец, общ. Лясковец.   На основание чл.193, ал.4 и ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл.64, ал.6 от Закона за енергетиката (ЗЕ), чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец учредява възмездно вещно право на прокарване с обща дължина 274,55 м. и сервитут с обща площ от 562,15 м2, за трасето на ел. кабел 20 kV за обект: „Външно ел. захранване на предприятие за преработка на плодове“ на „БИО ФРУКТО” ООД с ЕИК 204942667, със седалище и адрес на управлението: с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „...“ № ..., представлявано от управителя С. А., за захранване на УПИ I - за ПСТД, кв. 55 по ПУП на с. Козаревец, общ. Лясковец, върху улица със статут на публична общинска собственост на Община Лясковец в частта от о.т. 26 до о.т. 85 в с. Козаревец, общ. Лясковец. 2. Обезщетение в размер на 3 805,00 лв. (три хиляди осемстотин и пет лева), представляващо цената за учредяване правото на прокарване на трасе и учредяване на сервитут, определена по реда на чл. 210 във вр. чл. 193 от ЗУТ, следва да се заплати от възложителя на обекта „БИО ФРУКТО“ ООД с ЕИК 204942667 на собственика на засегнатия имот – Община Лясковец. 3. Сумата в размер на 192,00 лв. (сто деветдесет и два лева), представляващи възнаграждението за изготвената оценка съгласно Фактура № 0000000917, издадена от „Банова“ ЕООД с ЕИК 204207144, следва да се заплати от възложителя на обекта „БИО ФРУКТО“ ООД с ЕИК 204942667 на собственика на засегнатия имот, направил разхода – Община Лясковец. 4. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед за учредяване право на прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура и сервитутни права на трасе на ел. кабел 20 kV на обект: „Външно ел. захранване на предприятие за преработка на плодове“, за захранване на УПИ I - за ПСТД, кв. 55 по ПУП на с. Козаревец, общ. Лясковец, през улица – публична общинска собственост на Община Лясковец, след изплащане на сумите по т. 2 и т. 3 по сметка на Община Лясковец – 3 805,00 лв. (три хиляди осемстотин и пет лева), представляваща цената на учреденото право на прокарване на трасе и учредяване на сервитут и 192,00 лв. (сто деветдесет и два лева), представляваща възнаграждението за изготвената оценка.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/