Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 446 / 25.08.2022 Публикувано на 02.09.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 57
от заседание на ОбС, проведено на 25.08.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 446   ОТНОСНО: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „СТЕФ ГРУП 29“ ООД с ЕИК 206844645, за реализацията на обект: „Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване с питейна вода за ПИ 44793.143.48 по КККР на гр. Лясковец“, находящ се в поземлен имот (ПИ) 44793.143.188 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, представляващ републикански път II-53 „Поликраище – Лясковец - Елена“ в участъка от км 15+911 до км 16+134.   На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59 – 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец одобрява текста на проект за Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „СТЕФ ГРУП 29“ ООД с ЕИК 206844645, със седалище и адрес на управлението: гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. „...“ № ..., представлявано от управителя Д. Д. 2. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „СТЕФ ГРУП 29“ ООД с ЕИК 206844645, със седалище и адрес на управлението: гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. „...“ № ..., представлявано от управителя Д. Д.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Споразумение за сътрудничество.