Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 444 / 25.08.2022 Публикувано на 02.09.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 57
от заседание на ОбС, проведено на 25.08.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 444   ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП - ПР - ПЗ), в обхвата на поземлен имот (ПИ) 44793.140.18 и поземлен имот (ПИ) 44793.140.23 Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местност „Чифлика“.   На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.5, ал.1 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец одобрява изготвеният проект за Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП – ПР – ПЗ) на гр. Лясковец, в обхвата на поземлен имот (ПИ) 44793.140.18 и поземлен имот (ПИ) 44793.140.23 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местност „Чифлика“, с който се предвижда промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за ПИ 44793.140.23 и обединяването му с ПИ 44793.140.18 в един нов поземлен имот – ПИ 44793.140.24 с цел разширяване на съществуващата работна база. Новообразувания поземлен имот ПИ 44793.140.24 наследява установения начин на ползване и зоната „Пп“ - предимно производствена устройствена зона и следните устройствени показатели: начин на застрояване - свободно, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт-2, минимална озеленена площ 30%, от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Определя се конкретно предназначение на имота – „за хранително-вкусова промишленост“. Настоящото решение да се обяви по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ в Държавен вестник. Решението може да се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет - Лясковец до Административен съд - Велико Търново.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/